تازه خبر
قراني ملغلري

قراني ملغلري

په دې خپرونه کې د اوریدونکو دیني پوشتنوته دقران او احادیثو په رڼا کې ځوابونه ورکول...

نن

نن

په دي خپرونه کې دهیواد.سیمي او ڼړۍ د خبرونو تر څنګ له میلمنو او اوریدونکو سره پر...

رنګ

رنګ

يه دې خپرونه کې يه بیلابیلو رنګونو کې نغشتي کلامونه اوریدونکو ته خپریږي

قرانی ملغلري

قرانی ملغلري

په دې خپرونه کې د اوریدونکو دیني پوشتنوته دقران او احادیثو په رڼا کې ځوابونه ورکول...

رنګ

رنګ

يه دې خپرونه کې يه بیلابیلو رنګونو کې نغشتي کلامونه اوریدونکو ته خپریږي

رنګ

رنګ

يه دې خپرونه کې يه بیلابیلو رنګونو کې نغشتي کلامونه اوریدونکو ته خپریږي

قراني ملغلري

قراني ملغلري

په دې خپرونه د اوریدونکودیني پوشتونو ته قران او احادیثو يه رڼا کې ځوابونه ورکول...

کلیوالي ژوند

ځانګړې ګردی راډیویی میز

ځانګړې ګردی راډیویی میز

پولیو څه شي ده؟ دمخنیوي لاري چاري یې کومي دي؟ څه ډول سرایت کوي؟ په نړۍ او افغانستان...

خبرونه